Follow up Wymiana młodzieżowa EXPLORE-MEET-ACT-REPEAT

Podsumowanie Wymiany Młodzieżowej EXPLORE-MEET-ACT-REPEAT w Chorwacji przygotowane przez polską grupę: Magda, Joanna, Alicja, Justyna Wiktoria i Milena miały okazję przeżyć niesamowitą przygodę na chorwackiej wsi. 

Zapraszamy do lektury przygotowanego opisu oraz prezentacji!

Dzień 1

Pierwszego dnia od godziny 17:00 wszyscy zjeżdżali się do Gospić. Mimo zmęczenia po podróży, byłyśmy pełne pozytywnej energii i ekscytacji. Zostałyśmy serdecznie powitane przez naszych opiekunów, pracowników i mieszkańców ośrodka. Wypytali się o nasze obawy, oczekiwania, preferencje oraz pokazali nasz pokój. Wszyscy uczestnicy spali razem w jednym pokoju, do dyspozycji były łóżka piętrowe.

Dzień 2

Następnego dnia po śniadaniu brałyśmy udział w zajęciach integracyjnych. Każdy po kolei się przedstawiał i poznawaliśmy się wzajemnie. Po paru wspólnych grach zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny. Mieliśmy do wykonania dwa zadania. Pierwsze polegało na przejściu przez pajęczynę zawieszoną między dwoma drzewami. Przez każdą dziurę mogła przejść tylko jedna osoba a w momencie gdy ktokolwiek dotknął liny, wszyscy musieli zaczynać od nowa. Zadanie okazało się trudniejsze niż myśleliśmy, wymagało dużej cierpliwości, współpracy oraz dobrej komunikacji. Myślę, że zbliżyło nas to do siebie. Drugim wyzwaniem, które otrzymaliśmy było przejście po torze złożonym z taśm, również rozwieszonych pośród drzew. Początkowo każdy samodzielnie próbował przejść co było niemożliwe. Po jakimś czasie zrozumieliśmy, że aby wykonać zadanie musimy wzajemnie sobie pomagać i utworzyć łańcuch z ludzi.

Tego dnia poznaliśmy również zasady panujące w ośrodku i plan na przyszły tydzień. Utworzyliśmy 5 grup pełniących różne funkcje każdego dnia: jedna grupa pilnowała czasu, jedni myli naczynia a jeszcze inni odpowiadali za czystość w miejscach wspólnych.

Dzień 3

Kolejnego dnia wolontariuszki z Polski przedstawiły nam prezentację o możliwościach jakie oferuje program Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności. Pokazały nam również jak przebiegał ich wolontariat w Chorwacji. Zrobiły to w naprawdę ciekawy sposób 🙂

Wieczorem odbył się wieczór kulturowy, który okazał się niezwykle interesujący i świetnie zorganizowany. Każdy kraj przygotował stanowisko ze swoim tradycyjnym jedzeniem. Uczyliśmy się tradycyjnych tańców, poznawaliśmy muzykę i kulturę naszych towarzyszy. Grecy wykazali się świetnymi umiejętnościami aktorskimi, odgrywając scenkę, Chorwaci przygotowali interaktywny quiz i zabawę, Włosi zmierzyli się z stereotypami o nich a Portugalka pięknie zaśpiewała rodzimą piosenkę. Po wieczorze odbyła się dyskoteka i rozpaliliśmy ognisko.

W wolnym czasie między zajęciami spędzaliśmy dużo czasu na świeżym powietrzu, rozmawialiśmy, graliśmy w planszówki i zwiedzaliśmy piękną okolicę. Bardzo nam się podobało!

Dzień 4

Naszym głównym zadaniem podczas wymiany było sporządzenie ankiety nt. zarządzania odpadami. Na przygotowanie pytań poświęciliśmy całe przedpołudnie. Część z nas później przeprowadziła ankiety wśród miejscowej ludności. Mieszkańcy zarówno wsi Veliki Žitnik jak i miasteczka Gospić byli otwarci i przyjaźni. Zebraliśmy informację nt. gospodarki odpadami w ich miejscowości, z segregacją jakich śmieci mają największy problem oraz jakie zmiany zauważyli z swojej okolicy na przestrzeni lat.

W Centrum mieliśmy okazję spróbować wspinaczki z profesjonalnym sprzętem. Trenerzy nauczyli nas jak asekurować się nawzajem. Przeszkoda była naprawdę wysoka, zadanie to zbudowało zaufanie między nami. Każdy mógł się sprawdzić i przezwyciężyć swoje lęki (zobacz zdjęcia w prezentacji).

Dzień 5

Następnego dnia spakowaliśmy niezbędne rzeczy: śpiwory, czołówki, piżamy, jedzenie i pojechaliśmy do lasu na nocleg. Oczywiście rozpaliliśmy ognisko więc na obiad upiekliśmy kiełbaski i tofu (pyszne!). Samodzielnie rozbiliśmy obóz, w którym spędziliśmy noc. Wróciliśmy następnego ranka po śniadaniu i resztę dnia mieliśmy wolną. Wieczorem postanowiliśmy zrobić pierogi, aby poczęstować naszych przyjaciół z innych krajów tradycyjnym polskim jedzeniem.

Dzień 6

Następny dzień, niedziela, był naszym ostatnim dniem wymiany. Graliśmy w kilka zespołowych gier w ciągu dnia a wieczorem mieliśmy ostatni wieczorny krąg. To był bardzo emocjonalny moment 🙁

Po czym zjedliśmy ostatnią kolację (szef kuchni przygotował wielką ucztę pożegnalną). Podczas kolacji rozmawialiśmy jakbyśmy się znali od lat, ale w rzeczywistości był to tylko tydzień! Zrobiliśmy ostatnie zdjęcia i pożegnalną imprezę (również tym razem rozpaliliśmy ognisko, lecz tym razem było zupełnie inaczej).

English version

Summary of the EXPLORE-MEET-ACT-REPEAT Youth Exchange in Croatia prepared by a Polish group: Magda, Joanna, Alicja, Justyna Wiktoria and Milena had a chance to experience an amazing adventure in the Croatian countryside.

We invite you to read the prepared description and presentation!

Day 1

On the first day, from 5pm, everyone was coming along to Gospić. Despite being very tired after the journey, we were full of positive energy and excitement. We were warmly welcomed by our trainers, staff and residents of the center. They asked about our concerns, expectations and preferences and showed us our room. All participants slept together in one room, bunk beds were available.

Day 2

The next day, after breakfast, we took part in integration activities. One by one, everyone introduced themselves and we got to know each other. After a few games together, we were divided into two teams. We had two tasks to complete. The first was to walk through a spider web suspended between two trees. Only one person could go through each hole and the moment anyone touched the rope, we all need to started again. The task turned out to be more difficult than we thought, requiring a lot of patience, cooperation and communication. I think it brought us very close together. The second challenge we were given was to walk on a track made up of tapes also hung among the trees. At first, everyone tried to cross on their own, which was impossible. After a while we realized that in order to complete the task we had to help each other and form a chain of people.

On that day we also learnt about the rules of the center and the plan for next week. We formed 5 groups with different functions each day. One group kept track of the time, some washed the dishes and others were responsible for the cleanliness of the common areas.

Day 3

On the next day, the Polish volunteers gave us a presentation about the opportunities offered to us by the Erasmus+ and European Solidarity Corps programme. They also showed us how their volunteering in Croatia went. They did it in a really interesting way.

In the evening we had a cultural evening, which turned out to be very interesting and well organised. Each country prepared a stand with their traditional food. We learnt many dances, learned about the music and culture of other countries. The Greeks showed great acting skills by acting out a scene, the Croatians prepared an interactive quiz and game, the Italians tackled stereotypes about them, and a Portuguese girl sang a Portuguese song beautifully. The evening was followed by a disco and we had a fireplace.

In the free time between activities we spent a lot of time outdoors, talking, playing board games and exploring the beautiful surroundings. We really enjoyed it!

Day 4

Our main task during the exchange was to prepare a survey on waste management. We spent the entire morning on preparing questions. Some of us later conducted surveys among the local population. The inhabitants of both the Veliki Žitnik village and the Gospić town were open and friendly. We have collected information on waste management in this towns, with the segregation of which waste they have the biggest problem with and what changes they have noticed in their neighborhood over the years.

In the Center we had the opportunity to try climbing with professional equipment. Trainers taught us how to protect each other. The hurdle was really high, this task built trust between us. Everyone could prove themselves and overcome their fears (see photos in the presentation!).

Day 5

The next day we packed the necessary things: sleeping bags, headlamps, pyjamas, food and went to the forest for the night. Of course, we made a fire, so we baked sausages and tofu for dinner (delicious!). We set up a camp on our own, where we spent the night. We returned the next morning after breakfast and had the rest of the day free. In the evening we decided to make dumplings to treat our friends from other countries with traditional Polish food.

Day 6

Next day, Sunday, was our last day of YE. We played some games during the day and had our last evening circle. It was very emotional moment 🙁 After circle we had our dinner (chef prepared a huge goodbye feast). We were talking like know each other for years, but in real life it was just a week! We took our last photos and run a goodbye party (also a fireplace, but it was totally different this time).

Podsumowanie przygotowały uczestniczki wymiany: Magdalena Franke, Justyna Świderska, Joanna Dziamska, Alicja Dziamska, Milena Faryś oraz Wiktoria Wójcikowska.