NABORY

Wolontariat długoterminowy w Aleksandrii

Wolontariat długoterminowy w Aleksandrii to propozycja naszej fundacji i egipskiej MIHI for Training and Development.

Projekt „Feel the Flow” jest finansowany z Europejskiego Korpusu Solidarności 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

Miejsce –  Aleksandria, Egipt
Kto koordynuje projekt wolontariatu?   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego
W jakiej organizacji będę wolontariuszem?  MIHI for Training and Development
Ile będzie trwał projekt? –6 miesięcy (183 dni + 2 dni na podróż)
Ilość miejsc – 2
Do kiedy prowadzony jest nabór? – 12/04/2021

JAK ZAAPLIKOWAĆ? – Wyślij na adres natalia.kacperska@frsp.eu swoje CV oraz list motywacyjny w języku angielskim. Tytuł wiadomości: „Wolontariat długoterminowy w Aleksandrii” 

ORGANIZACJA GOSZCZĄCA 

MIHI daje możliwość młodym osobom z różnych krajów do pracy nad różnymi tematami rozwoju społecznego. Tematy te są ujęte poprzez ogólne szkolenia i rozwój oraz konferencje, i obejmują one między innymi: sztukę i kulturę, przedsiębiorczość, międzykulturową komunikację, ochronę dziedzictwa, wolontariat, ochronę środowiska, równość szans, antyrasizm, zdrowy styl życia, prawa człowieka, inicjatywy młodzieżowe, wymiany młodzieży, zatrudnienie młodzieży, sport młodzieżowy, migracja młodzieży, media społeczne, praca społeczna i przywództwo młodzieży.

AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZY
 • Biuro: Pomoc zespołowi w wykonywaniu zadań administracyjnych; nawiązywanie kontaktów z partnerami europejskimi; tworzenie plakatów dotyczących działań, edycja strony internetowej, fotografowanie działań, nagrywanie filmów promocyjnych itp.;
 • Wsparcie logistyczne: szkolenia, zajęcia kulturalne, kawiarnie językowe i inne wydarzenia;
 • Pomoc w tworzeniu działań (warsztaty, zajęcia w czasie wolnym, kursy itp.) z młodzieżą w społeczności lokalnej;
 • Sztuka i wydarzenia kulturalne;
 • Kampanie uświadamiające na temat ochrony środowiska skierowane do młodzieży i studentów w szkołach i na uniwersytetach – promujące recykling i ponowne wykorzystanie materiałów;
 • Pomoc w nieformalnej edukacji w zakresie zagadnień globalnych, komunikacji międzykulturowej, inicjatyw młodzieżowych i akceptacji różnorodności;
 • Prowadzenie warsztatów, wydarzeń i różnych działań z dziećmi uchodźców na rzecz ich integracji, a także świadomości globalnej.
 • Kluby językowe w języku angielskim
 • Promocja MIHI – Facebook, edycja wideo, tworzenie strategii marketingowej;
 • Wsparcie w zróżnicowanym zakresie działań na rzecz młodzieży i dorosłych (języki, przedsiębiorczość, media, inne);
 • Stworzenie i wdrożenie kalendarza codziennych/tygodniowych/miesięcznych działań z młodzieżą: gry, dynamika grupy, warsztaty, rękodzieło, teatr, taniec, sport, muzyka itp.
KWESTIE ORGANIZACYJNE
 • kieszonkowe – 90 euro/miesiąc
 • pieniądze na jedzenie – 60 euro/miesiąc
 • transport tam i z powrotem – 360 euro
 • ubezpieczenie CIGNA
 • 2 dni wolnego/miesiąc
 • transport publiczny na miejscu
 • wolontariusze będą mieszkać w pełni wyposażonym mieszkaniu w Aleksandrii

Uprzejmie informujemy, że poszukujemy uczestnika/uczestniczki z tzw. mniejszymi szansami: 

Uczestnicy z mniejszymi szansami: 
• trudności edukacyjne – osoby młode mające trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej.
 • przeszkody natury ekonomicznej – osoby o niskim standardzie życia, niskich dochodach, zależne od systemu opieki społecznej; osoby młode długotrwale bezrobotne lub ubogie; osoby bezdomne, zadłużone lub doświadczające problemów finansowych;
 • różnice kulturowe – imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową; 
 problemy zdrowotne – osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, poważnymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi; 
 • przeszkody społeczne – osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, itp.; osoby o ograniczonych umiejętnościach społecznych bądź wykazujące zachowania antyspołeczne lub ryzykowne; osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej; (byli) przestępcy, (byli) narkomani i alkoholicy; młodzi rodzice lub osoby samotnie wychowujące dzieci; sieroty; 
• przeszkody natury geograficznej – osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich, z ograniczonym dostępem do transportu publicznego; osoby mieszkające na małych wyspach lub w regionach peryferyjnych; osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (słaba infrastruktura).   
RELACJA BYŁYCH WOLONTARIUSZEK 

W takim Egipcie można się zakochać!